معرفی معاونت نظارت علمی- فنی

 

رئیس: دکتر محمدرضا سعیدی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: saeedi@samt.ac.ir

تلفن و نمابر: 

 

معرفی

 

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

- مدیریت طراحی و تدوین

- مدیریت نظارت فنی

 

بروزرسانی: 99/06/02